| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

FrontPage

Page history last edited by Danny - ATOL 14 years, 3 months ago

 

ATOL heeft de draad met economische en bedrijfsmatige ondersteuning weer opgepakt.

 

 

Na verschillende jaren meer de nadruk te hebben gelegd op informatietoelevering en methodiekontwikkeling in de domeinen van empowerment en kennismanagement (wat o.a. geleid heeft tot de l’AURA-, respectievelijk OASE-aanpak), willen we een bijdrage leveren aan het verbeteren van de diensten en ondersteuning van de economische activiteiten van basisgroepen in het Zuiden.

 

ATOL ontwikkelt hiervoor twee complementaire strategieën:

 

 

Uitwisselen van kennis tussen actoren hier in het Noorden

 

  1. Elkaar professioneel nuttige kennis on-line doorspelen door het gebruik van web 2.0-applicaties. Voor zij die al een beetje vertrouwd zijn met deze internettoepassingen: we gebruiken een weblog om documenten te bespreken of uit te wisselen over een bepaald thema of vraag. Interessante websites worden via social bookmarking in del.icio.us (what's in a name) gedeeld. Via een nieuwe catalogus in PMB zullen binnenkort ook boeken en digitale documenten kunnen worden opgevraagd, becommentarieerd en gedeeld.

 

  1. Rond enkele subthema’s waarvoor een gemeenschappelijke interesse bestaat, worden workshops georganiseerd. We voorzien er een vijftal, gespreid over de komende drie jaren. Deze worden intensief voorbereid zodat er working papers kunnen worden voorgelegd aan externe experten en er stevig over gediscussieerd kan worden. De resultaten, in de vorm van theoretische inzichten maar ook operationele toepassingen, worden dan meegenomen naar de respectievelijke organisaties waar ze een weerslag vinden in de verbeterde interventiestrategieën.

 

Resultaten van deze kennisuitwisseling vind je op de pagina overleg Zuidwerking of ingedeeld volgens thema in het menu rechts.

Wil je de de communicatie zelf volgen of eraan deelnemen, dan kan dat op de blog http://www.atol.be/econsoc/

 

Methodiekontwikkeling via actieleren in het Zuiden

 

In het Zuiden begeleidt ATOL op een viertal plaatsen een proces van methodiekontwikkeling ter verbetering van de ondersteuning door lokale NGO’s (en andere vormen van dienstenorganisaties en toegepast onderzoek) van de economische activiteiten van hun respectievelijke partners aan de basis. Tijdens de volgende maanden gaan er twee startateliers door in Congo D.R, één in Benin en één in Mali. De deelnemers zullen de specifieke subthema’s waarrond gewerkt zal worden, zelf bepalen.

 

De resultaten van hun werk zullen verschijnen op de pagina Methodiekontwikkeling Zwart Afrika

 

 

Beide activiteiten worden ondersteund door de informatiedienst van ATOL. De collectie van de bibliotheek wordt verder uitgebouwd met zowel documenten als favoriete websites die nuttige informatie leveren rond dit onderwerp. De deelnemende organisaties worden ertoe aangezet om hun originele grijze litteratuur (en audio-visueel materiaal) te laten opnemen in de collectie en zo toegankelijk te maken voor collega's.

Alle gebruikte internet-applicaties bieden de mogelijkheid om interactief te reageren! We wachten op jullie bijdrage.

 

 

Meer informatie bij Patrick Vanderhulst, Lisette Caubergs en Laure Jongejans


Onder deze lijn niets wijzigen


_uacct = "UA-237453-1"; urchinTracker();

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.